Controlling

  • vyhodnocovanie informácií pre manažment spoločnosti
  • priebežné vyhodnocovanie plánu s dosiahnutou skutočnosťou
  • analýza nákladov
  • poradenstvo o oblasti optimalizácie nákladovosti